Zalecana:
Poezja
Pieśń
Epos
Nowela

Darmoweebooki.com - Internetowa biblioteka e-booków (książki) w języku polskim

In the first few days of occupation, Aleja Szucha and the nearby streets were converted into a police district, while the monumental building of the Ministry of Religious Beliefs and Public Enlightenment at number 25 (now the Ministry of National Education) was transformed into the headquarters of the German Security Police. From 1940, almost all political prisoners from Warsaw were interrogated at this address. This publication is supplemented with more than 100 archive pictures. Our

W kolejne rocznice likwidacji oddziału Adama Kusza przy betonowym krzyżu z umieszczoną na nim pamiątkową tabliczką, znajdującym się niedaleko miejsc, w których Kusz i jego podkomendni stacjonowali latem 1950 r., odbywają się skromne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Pamięci poległych partyzantów poświęcona jest także tablica znajdująca się na dzwonnicy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej w Janowie Lubelskim, odsłonięta w 1997 r. Adam Kusz oraz Michał Krupa byli dwoma z pięciu

W tomie studiów znalazły się 43 artykuły naukowe dotyczące zagadnienia polskiej myśli zachodniej: jej genezy, głównych twórców i propagatorów, koncepcji promowanych przez polskie nurty polityczne w XX w. oraz jej recepcji przez władze PRL. Polskie zainteresowania orientacją zachodnią sięga XIX w. [...] Idea zachodnia pozostawała niezmiennym fundamentem programu Narodowej Demokracji. Program zachodni szybko znalazł również swoich animatorów w innych nurtach polskiej myśli politycznej: od

Już w 1946 r. młodzież akademicka w Krakowie skonfrontowała się z umacniającym się komunistycznym reżimem w Polsce. Zwiastunem nowych porządków była pacyfikacja pochodu trzeciomajowego zorganizowanego przez akademików. Dalszy sprzeciw młodzieży akademickiej wobec dyktatury partii komunistycznej w Polsce kształtował się równolegle do oporu robotników. Oba nurty społecznego protestu dojrzały na fali „odwilży”, z wolna nadchodzącej po śmierci Józefa Stalina. Zanim robotnicy Poznania, domagając

Nie tylko krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. doprowadziły do wygaszenia buntu robotniczego i zmusiły rząd do ustępstw i wycofania podwyżek cen żywności. Duży wpływ na ich anulowanie wywarły właśnie strajki na tle ekonomicznym, do jakich doszło w łódzkich zakładach przemysłu włókienniczego. W powyższym wydawnictwie podjęto próbę przedstawienia genezy, przebiegu i skali strajków łódzkich w lutym 1971 r. oraz ich konsekwencji społeczno-politycznych. Zamieszczono w nim 25

W kwietniu 1990 r. prezydent Michaił Gorbaczow oficjalnie w imieniu Związku Sowieckiego przyznał, że Zbrodni Katyńskiej dokonał Związek Sowiecki. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1990 r., ten sam Michaił Gorbaczow nakazał znaleźć jakiekolwiek wydarzenia z dziejów sto-sunków polsko-sowieckich, „w których wyniku poniosła straty Strona Sowiecka”, aby je „wykorzystać – jeżeli to się okaże niezbędne, w roz-mowach ze «Stroną Polską»”1. Chodziło o to, aby wymyślić problem, który w bieżącej

W 1936 r. w Legionowie odbyły się pierwsze cztery kursy dla instruktorów spadochroniarstwa, a pierwszy wojskowy kurs spadochronowy zorganizowano w 1937 r. Rok później przystąpiono do szkolenia spadochroniarzy na potrzeby oddziałów specjalnych, dywersyjnych. Dalsze prace przerwał wybuch wojny 1 września 1939 r. Dopiero na emigracji we Francji pierwotna idea przybrała postać konkretnych działań Sztabu Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej (KG ZWZ) gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz

Włodek należał do generacji Polaków, którzy w 1914 r. stanęli do walki o wolną ojczyznę. W szeregach Legionów Polskich uczestniczył w zmaganiach o niepodległość, za co został uhonorowany Medalem Niepodległości. Przede wszystkim był jednak uczonym, który dążył do rozwoju nauki i podniesienia poziomu polskiego rolnictwa. Na jego postawę wpłynął etos wyniesiony z domu rodzinnego – urodził się i wychował w rodzinie ziemiańskiej.

Treść pierwszego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły dotyczące okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

Książka, która w wersji elektronicznej kierowana jest obecnie do rąk Czytelników, po raz pierwszy ukazała się w trzydziestą rocznicę Grudnia '70. Jej drugie, rozszerzone wydanie na półki księgarskie trafiło w 2012 r. Z Przedmowy do wydania drugiego: Krystyna Kersten, która była jednym z moich naukowych mistrzów, często powtarzała, że odtwarzanie przeszłości przez badacza przypomina układanie puzzli, przy jednej wszakże zasadniczej różnicy: z góry wiadomo, iż nie dysponujemy wszystkimi

Historia komunizmu w Polsce jest bolesna, tragiczna i wstydliwa dla narodu polskiego. Zbrodnia, której dopuściła się totalitarna władza w grudniu 1970 r. w Gdańsku, Gdyni i Elblągu, jest tego dobitnym przykładem. Indoktrynowani, zmanipulowani sowiecką propagandą funkcjonariusze milicji i żołnierze strzelali do swoich bezbronnych rodaków. Bezpośrednią przyczyną tragedii były podwyżki cen żywości, ogłoszone 12 grudnia 1970 r. przez premiera komunistycznego rządu Józefa Cyrankiewicza. Przy

Wymaga to współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin – historyków archeologów, antropologów, lekarzy medycyny sądowej, genetyków. Ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń między badaczami z różnych państw. Autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów przedstawiają na konkretnych przykładach, jak wygląda poszukiwanie miejsc pochówku ofiar, a następnie proces ich identyfikacji. Ponieważ wszystkie te działania nie tylko są istotne dla rodzin ofiar, ale mają też wymiar społeczny, publikację

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej: przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł: Kustosz Pamięci Narodowej.