Darmowe ebooki » Różne » Page 5

Gatunek "Różne". Jesteś na tej stronie - 5

Czytaj książki online za darmo i bez rejestracji całkowicie (w całości) na stronie biblioteki elektronicznej "darmoweebooki.com". Wszystkie kompletne i ciekawe książki z gatunku Różne na Twoim telefonie (IPhone lub Android). Zbierz wszystkie swoje ulubione gatunki na jednej stronie.

W tym kontinuum pamięci istnieje jednak luka obejmująca przede wszystkim okres intensywnej sowietyzacji systemu politycznego, społecznego i ekonomicznego – lata 1948–1953. Gros osób przyjęło bowiem, że wraz z rozbiciem ogólnopolskich struktur podziemia niepodległościowego oraz likwidacją legalnej opozycji politycznej przestał istnieć zorganizowany opór. W różnych regionach państwa pozostało jedynie kilka tzw. grup przetrwania oraz ukrywali się pojedynczy żołnierze. Większość społeczeństwa,

Autorami artykułów, drukowanych pierwotnie na łamach „Gazety Krakowskiej” przez cały rok 2018, są pracownicy krakowskiego oddziału IPN. Nasi bohaterowie to: Marian Bomba, Antoni Gryzina-Lasek, Józef Herzog, Władysław Leopold Jaworski, Alojzy Kaczmarczyk, Juliusz Leo, ks. Ferdynand Machay, Olga Małkowska, Józef Ostafin, Antoni Stawarz, Henryk Wereszycki, Zofia Zawiszanka. Każda z przedstawionych osób wybrała nieco inną drogę do niepodległości. Każda zapewne nosiła w sercu własny obraz tej

Książka ukazała się w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989” i ukazuje proces stopniowego eliminowania religii ze szkół i działania Kościoła katolickiego na rzecz sprzeciwu wobec zamierzeń ówczesnych władz. Jest ona poszukiwaniem odpowiedzi na konkretne pytania: Jakie akty normatywne regulowały nauczanie religii w szkołach po zakończeniu wojny? W jaki sposób, przy zastosowaniu jakich metod, władze partyjno-rządowe

Problematyka związana z wyborami i referendami w PRL nie była do tej pory prezentowana w literaturze w sposób całościowy. Prezentowany tom studiów zmienia ten stan rzeczy. Zgodnie z intencją redaktorów może być traktowany jako szerokie rozpoznanie pola badawczego i stanowić zachętę do dalszych badań. Fragment recenzji prof. dr. hab. Antoniego Dudka: Problematykawyborów w powojennej Polsce była dotąd przedmiotem zainteresowania badaczyprzede wszystkim w odniesieniu do referendum ludowego z 1946

W pierwszej części, zawierającej dwanaście tekstów o okresie przed 1945 r., znalazły się niezwykle frapujące artykuły Aleksandra Smolińskiego i Jarosława Centka, będące próbą oceny efektywności prac Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. To ważny przełom w opisie wywiadu polskiego, który oceniany był dotychczas na podstawie dość mglistych stwierdzeń, przyjętych z góry założeń, bez konfrontacji z opiniami wywiadów ZSRR i Niemiec, często w oderwaniu od

...Kujawy Wschodnie i ziemia dobrzyńska, do 1914 r. znajdujące się w zaborze rosyjskim, niepodległość uzyskały w 1918 r. Tereny pozostające pod zaborem pruskim wolność odzyskiwały systematycznie w kolejnych miesiącach. Część Kujaw Zachodnich wyzwolono na przełomie lat 1918 i 1919 w powstaniu wielkopolskim. Pomorze i rejon nadnotecki wraz z Bydgoszczą powróciły do Polski na mocy postanowień traktatu wersalskiego w styczniu i lutym 1920 r. W końcu niewielka część Powiśla znalazła się w granicach

Wydarzeniem jest obszerny, liczący 200 stron tekst Adama Nogaja Pierwsze powojenne operacje agenturalne Oddziału II Sztabu Generalnego WP (1945–1947). W tomie opublikowano również artykuły o charakterze syntetycznym (np. Konrad Paduszek, Organizacja i kadra kierownicza polskiego kontrwywiadu wojskowego w latach 1918–1945) i monograficznym (np. artykuł Tomasza Rabanta, próbującego wyjaśnić, kto odpowiada za śmierć konsula niemieckiego w Krakowie, Augusta K. Schillingera, zabitego we wrześniu

Przez 148 lat niewoli kolejne pokolenia Pomorzan na różne sposoby walczyły z germanizacją, a ich wysiłki zdecydowały o zachowaniu polskości tych ziem. To m.in. ten fakt przesądził o przyznaniu tego regionu właśnie Polsce na mocy traktatu wersalskiego kończącego Wielką Wojnę. Zwieńczeniem odzyskania niepodległości na Pomorzu był symboliczny akt zaślubin Polski z morzem dokonany 10 lutego 1920 r. w Pucku przez gen. Józefa Hallera. Po niemal półtora wieku Rzeczypospolita wróciła nad Bałtyk.

La IIe Guerre mondiale a commencé en 1939 avec l’agression de deux puissances totalitaires contre la Pologne. Le Reich allemand l’a attaquée le 1er septembre 1939, et l’URSS le 17 septembre. La coopération germano-soviétique fut à l’origine du cataclysme qui transforma de façon profonde et irréversible l’histoire de la Pologne. La fin de la guerre n’a apporté une nouvelle période de liberté qu’à l’Europe de l’Ouest. Pour la Pologne, il s’agissait d’une nouvelle période d’asservissement sous la

Вторая мировая война началась в 1939 г. с нападения на Польшу двух тоталитарных держав. 1 сентября 1939 г. на неё напал Германский Рейх, а через несколько дней, 17 сентября 1939 г. – Советский Союз. Немецко-советское военное взаимодействие стало началом катаклизма, который необратимо перепахал историю Польши. Окончание войны принесло новый период свободы только Западной Европе. Польше же – новый период пора- бощения под советским доминированием. Несмотря на тяжёлые испытания очередные

Початком Другої світової війни стало вторгнення в Польщу в 1939 році двох агресорів, двох тоталітарних держав. 1 вересня 1939 року на неї напав Третій Рейх. Кільканадцять днів потому, 17 вересня 1939 року – Радянський Союз. Німецько-радянська військова кооперація стала початком катаклізму, який невідворотно змінив історію Польщі. Тільки Західній Європі закінчення війни принесло новий період свободи, тоді як Польщі – новий період зневолення під радянським гнітом. Незважаючи на важкий досвід,

La seconda guerra mondiale iniziò nel 1939 dall’aggressione della Polonia da parte di due potenze totalitarie. Il 1 settembre 1939 la Polonia fu attaccata dal Terzo Reich. Dopo alcuni giorni, il 17 settembre 1939, dall’Unione Sovietica. La collaborazione militare tedesco-sovietica divenne l’inizio del cataclisma che in maniera irreversibile sconvolse la storia della Polonia. La fine della guerra portò un nuovo periodo di libertà solamente in Europa occidentale. Per la Polonia iniziò un nuovo

Der Zweite Weltkrieg begann im Jahre 1939 mit der Aggression zweier totalitärer Mächte gegen Polen. Am 1. September 1939 griff das Deutsche Reich an. Gut zwei Wochen später, am 17. September, die Sowjetunion. Die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit leitete die Katastrophe ein, welche die Geschichte Polens auf eine nicht wiedergutzumachende Weise umpflügte. Nur für Westeuropa brachte das Kriegsende eine neue Periode der Freiheit. Polen dagegen trug es eine neue Periode der Versklavung unter