Darmowe ebooki » Ballada » Baltas karžygys - Adam Mickiewicz (gdzie czytac za darmo ksiazki .TXT) 📖

Czytasz książkę online - «Baltas karžygys - Adam Mickiewicz (gdzie czytac za darmo ksiazki .TXT) 📖».   Wszystkie książki tego autora 👉 Adam Mickiewicz1 2
Idź do strony:
Adomas Mickevičius Baltas karžygys

 

tłum. Kazys Bukaveckas

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Baltas karžygys Strona tytułowa Spis treści Początek utworu Przypisy Wesprzyj Wolne Lektury Strona redakcyjna
Baltas karžygys
Bėga metai — jis kovoja, 
Gal jau nėr, kad neparjoja. 
Marčia! Rūpestis reik mest 
Kunigaikštis žada vestis 
Kunigaikštis svodba1 ta 
Į kiemus kviesliai išjoja, 
O martelė ašaroja, 
Ašaroja, rankoms ploja: 
„Jis sugrįš pabaigęs karą 
Laukiau, poravau 2 metus, 
Paporuosiu ir kitus”. 
Kunigaikštis svodbą kelia, 
Ta rūpestis martelę: 
Mūrinės3 jos akutės 
Tartum srūtų dvi duobutės, 
O išpurtus jos burna, 
Taip, kaip vaškas geltona. 
Griūva, žūva sveikata, 
Jau martelė kaip ne ta. 
Vainikų, dudų — gyvos plynios. 
Paupia sukviestųjų minios, 
Tubyj žirgeliai žvengia, 
Štai marčią puošia, rengia. 
„Aš su juoju nevažiuosiu. 
Savo žiedo jam neduosiu. 
Belyk4 eiti nuo žmonių 
Ant šaltųjų kapinių”. 
Juosna svečiai išvaikščioj. 
Galas svodbai kunigaikščio 
Močė, ragana, atėjo, 
Ir martelę prakalbėjo: 
„Kunigų nepripažįstu, 
Dievo ryšio neišvystu. 
Moku žinią ir be baimės 
Išliuosuosiu5 iš nelaimės 
Aš turiu iš dimno6 tyro7 
Dimną šaknį, tu — nuo vyro 
Dovanas, šiaip padaryk 
Tąją šaknį susitrink, 
Mesk į goserę8, praryk. 
Tuojaus plaukus susiriesk 
Ant drobulės pasitiesk, 
Per du žiedus dvasią kviesk 
Nors iš rūmų užkeiktų 
Vyr’s pribus ant tų pėdų”. 
Nuotaka nakties sulaukus, 
Griebia šaknį, žiedus, plaukus, 
Savo vyrą kviečia — buria: 
Vyras klauso — vyras kuria, 
Žemė vietkapy prayra 
Ir išspjauna žirgą, vyrą: 
Tas vyriškis žirgą tveria, 
Per girias, per kainus neria. 
Iš uolų ugnelė tyška, 
Žagarai po kojoms pyška. 
Raitelis, kaip drūtas, neria. 
Viens — ar gryna, ar klampu. 
Ar, martele, ne šiurpu? 
Kiemas tyli — kiemas miega, 
Kručiai miega panaktiniai, 
Svodboje pragėrę jėgą; 
Tyli skambalai variniai. 
Tikt blakstienų nesudaro 
Jausdama marti kamaroj. 
Girdi, kaip keleliai dunda. 
Mato, kad tarnai nebunda. 
Susyk9 vartai sugirgždėjo. 
Kartą šunės10 suurzėjo 
Ir vėla, kaip nebyliai. 
Tyli kiemo pašaliai. 
Netikėtai brakšt, brakšt, brakšt 
Trejos durys atsidaro.   
Lyg kas per duris pašmakšt 
— Baltas karžygys kamaroj. 
Visas balts nuo apačios 
Lyki galvos; link kerčios 
Žengia, sėda prie marčios. 
Dailiai, meiliai laikas plaukia; 
Su sykiu apuokas11 šaukia 
Žirgas žvengia. „Žirgas laukia. 
Lik sveika, arba šianai!... 
Ir būk mano amžinai!” 
Alpnas mėnesėlis šviečia, 
Raitelis, nei paukštis skriedžia 
Ir šileliais, ir laukais, 
Ir keleliais, ir takais, 
Iš uolų ugnelė tyška, 
Žagarai po kojoms pyška, 
Viens — ar gryna, ar klampu 
Ar, martele, ne šiurpu? 
Žirgas dengia, jis nešyla, 
Girioj, nieko nesutinka, 
Tikt kaip kur žvėris pakyla, 
Varnas iš pušies surinka. 
Ar iš tolo žagaruos’   
Vilko akys sužėruos. 
„Denk, žirgeli, denk, denk! 
Kliūčių — žūčių pasilenk, 
Mėnėselis neaukštai, 
Koliai žibina skliaustai 
Turim braukt dešimts kalnų, 
Turim plaukt dešimts tvanų. 
Už pusantros valandos 
Ankstybi gaidžiai giedos”. 
„Kur, berneli mano, joji?” 
„ Kur mano namai, jaunoji”. 
„Net ant Mindaugo kalnelio 
Dieną nieks nedraudžia kelio, 
Naktį einam paslapta”. 
„Yr pylis?” — „Yra tvirta. 
Nes ant amžių supilta...” 
„Bernužėli, sustabdyk! 
Netrivoju: visą tranko”. 
„Į mane įsikabink, 
Man į skverną, o kas rankoj? 
Ar duonutė?” — „Ne duonutė, 
Tai šventa maldos knygutė”. — 
„Negali stot, pons mus gena, 
Ar girdi, kaip čion dundena? 
Mesk tą knygą! Kam svarba? 
Pliekiu12 žirgą, ve dauba!” 
Dingo sunkumai nuo sprando, 
Pasispardė ir ant kranto. 
Plynioms dengia, kiek yr vieko13: 
Jokio gaivalo aplinkui, 
Smiltys, nendrės, daugiaus nieko. 
Jojančiam pakeliavingui 
Tikt blaivykštė 14 veda kelią. 
Žvelk: ant pilkalnio nušvito, 
Žvelk: jau perlėkė ant kito, 
Žirgas vejasi ugnelę”. 
„Kas per kelias neveizėtas15 
Nors užeitum žmogaus pėdas”... 
„Geras kelias: reik painaus. 
Tokiu niekas nepagaus, 
Nėr pėdų, nes aš pėkščių16 
N’įsileidžiu ten svečių. 
Nes tarnaičiai tam krašte 
Neša varguolius nešte. 
Veža bajorus vežte”. — 
„Denk, žirgeli, denk, denk! 
Kliūčių — žūčių prasilenk. 
Žvenk: jau raudoni rytai: 
Koliai saulės nematai 
Turim porą braukt kalnų, 
Turim porą plaukt tvanų, 
Tikt už pusės valandos 
Ankstybi gaidžiai giedos”. 
„Sulaikyk, vyruti, žirgą: 
Alpna, akyse man mirga, 
Burną drasko žagarai. 
Gal nubraukti, kam varai!” 
„Kas ant tavęs? Retežėlis17?” 
„Tai ražančius, ignosėlis”. 
„Kam prakeiktas, kam ražančius 
Drėbk tą painę, drėbk tuos pančius 
Bėris baidosi nuo jų, 
Ot taip, ot taip, tuščiųjų!” —  
Žirgas lyg netaip baugus 
Ilgus perbėgo laukus. 
„Kokias kapines prijoji?” — 
„Tai pylis ta amžinoji”. — 
„Vekur, vekur, ve tiesiog štai! 
Ir su kryžiais, su kapeliais, 
Su žaliuojančiais medeliais.” — 
„Tiejai kryžiai — mano bokštai. 
Toji liepa, ką viena, 
Mano rūmų karūna. 
Bėris peršoks pinučius. 
Pasilsėsiu pas kryžius. 
Šok, žirgeli, šok, tiesiog! 
Jau ir vietoj, jau sustok! 
Peršokavai prieš gaidžius 
Tiek šilelių, tiek kalnų, 
Tiek kupstynų, tiek tvanų, 
Tu man geras, tu gražus, 
Oi, žinau, nuo ko drebi: 
Tu ir aš, abu šlapi”. 
„Kam sustojai, mylimasis! 
Vėjas rytmečio šaltasis 
Pučia, suplakė rasa, 
Oi, pridenk: drebu visa”. 
„Ant šio pilkalnio eiva, 
Dega karštumu galva, 
Prisiglausi prie galvos, 
Ji sušildyti valios”. 
„ Kokia tu turi čion vinį?” 
„Tai kryžutį sidabrinį”.  
„Eik šalin!... Aš negaliu!... 
Burną pjaustai tuo peiliu!” 
Meta kryžių, kryžius dingsta, 
Su sykiu gaidys surinka, 
Kapas brizgilais18 sutrinka. 
Žirgas kalba, žemė linksta. 
Linksta, linksta ir įgriūva,   
Be žinios jie trys pražūva. 
Jau saulutė užtekėjo, 
Viskas stovi kaip stovėjo: 
Rimso liepos, kryžiai stukso. 
Ant kapelių akmens slūgso. 
Tikt aukščiausioji vieta 
Suardyta, sutrempta. 
Kunigas už dvi dušias 
Laikė rytmetį mišias. 
 
Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do prapremier wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur: wolnelektury.pl/towarzystwo/
Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj Wolne Lektury drobną wpłatą: wolnelektury.pl/towarzystwo/
Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail: wolnelektury.pl/newsletter/zapisz-sie/
Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury.
KRS: 0000070056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska
Każda wpłacona kwota zostanie przeznaczona na rozwój Wolnych Lektur.
Przypisy:

1. svodba — vestuvės, vedybos. [przypis edytorski]

2. poravau — skaičiavau. [przypis edytorski]

3. mūrinis — čia: didelis. [przypis edytorski]

4. belyk — trump.: beliek. [przypis edytorski]

5. išliuosuoti — sen.: išlaisvinti. [przypis edytorski]

6. dimnas — keistas. [przypis edytorski]

7. tyras — pelkė, laukai. [przypis edytorski]

8. goserė — gerklė. [przypis edytorski]

9. susyk — iš karto. [przypis edytorski]

10. šunė — dabar: šuo. [przypis edytorski]

11. apuokas — toks pelėdų šeimos paukštis. [przypis edytorski]

12. pliekti — smarkiai mušti, plakti. [przypis edytorski]

13. viekas — jėgos. [przypis edytorski]

14. blaivykštė — błędny ognik. [przypis edytorski]

15. neveizėtas — nematytas. [przypis edytorski]

16. pėkščias — sen.: pėsčias. [przypis edytorski]

17. retežis — grandinė. [przypis edytorski]

18. brizgilas — žąslas, žaboklės. [przypis edytorski]

Wesprzyj Wolne Lektury!

Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury.

Co roku do domeny publicznej przechodzi twórczość kolejnych autorów. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.

Jak możesz pomóc?


Przekaż 1% podatku na rozwój Wolnych Lektur:
Fundacja Nowoczesna Polska
KRS 0000070056

Dołącz

1 2
Idź do strony:

Darmowe książki «Baltas karžygys - Adam Mickiewicz (gdzie czytac za darmo ksiazki .TXT) 📖» - biblioteka internetowa online dla Ciebie

Uwagi (0)

Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz